11. VERN AV ARBEIDSTAKERE

11.1  ARBEIDSMILJØLOVENS KRAV

Dersom boligselskapet har egne ansatte må helse, miljø- og systematiske internkontrollen i boligselskapet.

Ulike boligselskaper vil ha ulike forhold å føre internkontroll med, avhengig av om det foreligger forhold i virksomheten som omfattes av forskriftene.

Denne behandlingen er utformet i forhold til de krav som er vedtatt i arbeidsmiljøloven.

Vær oppmerksom på at lovens regler kan endres og at det derfor er nødvendig å oppdatere internkontrollsystemet regelmessig i forhold til nye lovbestemmelser som har betydning for helse-, miljø- og sikkerhetsforhold for ansatte.

Loven gjelder for virksomheter som sysselsetter arbeidstakere i egen tjeneste. Den omfatter også andre virksomheter i noen grad når de får betydning for arbeidsmiljø for ansatte.

Et aktuelt eksempel i denne sammenheng er byggearbeid i boligselskapet som utføres av innleid arbeidskraft eller ved kjøp av entreprisetjenester. Også i slike tilfeller vil et boligselskap måtte forholde seg til en del krav i arbeidsmiljøloven med forskrifter for å sikre at arbeidstakere på boligselskapets eiendom ikke utsettes for fare eller skade. Ved kjøp av entreprisetjenester er særlig punkt 12 nedenfor aktuelt, med en adgang til å avtale en ordning for internkontrollarbeidet med entreprenør som innebærer at boligselskapets ansvar for konkret oppfølging av arbeidsforholdene blir mindre enn utgangspunktet etter forskriftene.