12. BYGGEARBEIDER REHABILITERING

12.1  KRAV TIL BYGGHERRER OG BYGGEPLASSEN

Reglene gjelder for den som vil oppføre bygning eller utføre bygningsmessig arbeid som er meldepliktig etter gjeldende bygningslov, og som skal brukes eller ventelig vil bli brukt av virksomhet som omfattes av arbeidsmiljøloven. Forskriften gjelder også for eksisterende virksomhet som vil foreta slike endringer i lokaler, produksjonsprosesser, maskinutstyr m.v, at det vil føre til vesentlige endringer i arbeidsmiljøet.

Forskriften nevner noen faktorer som det kreves at arbeidsgiveren har gjort en HMS-vurdering av.

  • Er arbeidstakerne informert om planlagte endringer?
  • Er det vurdert om endringene får betydning for HMS-tilstanden i boligselskapet?
  • Har arbeidstakerne deltatt i disse vurderingene?
  • Er det sendt søknad om arbeidstilsynets byggesamtykke?

Dersom boligselskapet har byggevirksomhet på sin eiendom, hvor borettslaget er byggherre, er følgende forskrift relevant www.lovdata.no:

Forskrift av 3. august 2009 nr. 1028 om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften).

Lov av 5. juni 2015 nr. 39 om nasjonalt identitetskort (ID-kortloven)

Forskriften legger plikter på boligselskapet som byggherre (bestiller) selv om ikke boligselskapet selv har ansatte. I denne forbindelse er det en fordel om byggherren/boligselskapet uttrykkelig sørger for å avtale med de aktuelle entreprenørene at HMS-oppfølgingen skal legges til dem selv, og at fellesoppgaver skal koordineres av en navngitt hoved-entreprenør blant dem.

FAKTA

Når årsmøtet eller styret vedtar et bygningsmessig arbeid er styret en byggherre på samme måte som andre som skal gjennomføre slike arbeider. Rollen som byggherre innebærer at styret påtar seg en rekke forpliktelser og ansvar knyttet til kontroll og gjennomføring av arbeidene. Det må inngis rapporter til bygningsmyndighetene, styret må føre kontroll med de personer som utfører arbeidet uansett om styret har engasjert en profesjonell entreprenør til å utføre arbeidene. Avhengig av hvor omfattende arbeidene er bør styret vurdere å knytet til seg en profesjonell rådgiver som kan veilede styret slik at byggherreansvaret overholdes.
Husk at styrets fremste oppgave er delegasjon, ikke egen utførelse.

HENT SJEKKLISTER HER: