5. HMS-FAGOMRÅDER MED RUTINER OG SJEKKLISTER

I de følgende kapiteler gjennomgås forslag til rutiner og sjekklister for hvert enkelt fagområde som omfattes av HMS-bestemmelsene.

I begynnelsen av hvert emneområde vil vi angi generelle utgangspunkter for HMS-regelverket på det enkelte område, forslag til rutiner og deretter angi forslag til sjekkliste. Ved gjennomgang av sjekklistene må det også lages handlingsplaner etter behov. Mal for handlingsplaner fremgår av dette dokumentet.

Det enkelte boligselskap kan stryke fagområder som ikke er relevant og må ved behov legge til andre relevante fagområde. Det kan foreligge lokale bestemmelser som er relevante.

I punkt 4.1 finnes en generell sjekkliste for kontroll av selve internkontrollen og en inkorporert rutine
for hvor ofte de enkelte sjekklister skal gjennomgås, mens enkelte andre generelle forhold er dekket i punkt 4.2.

Beslutter sameiet å ansette medarbeider, må man ta særlig hensyn til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven med forskrifter. Dette regelverket utvider området for HMS-kontrollen vesentlig,
se nærmere i kapittel 5. Det er viktig å merke seg at regelverket også kan få anvendelse dersom boligselskapet leier inn arbeidskraft.

Se mer også om dette i kapittel 5 og særlig 5.3 om byggherreforskriften. Den såkalte byggherreforskriften får anvendelse når man engasjerer andre til å bygge for seg selv om det ikke foreligger et konkret ansettelsesforhold.

For å sikre informasjon i boligselskapet, er det satt opp informasjonstavler i alle oppganger og rundskriv blir distribuert når det er nødvendig.

Styret kan også velge å distribuere informasjon over Internett, men skal da hensyn til bestemmelser om personvern i personopplysningsloven.

Styrets medlemmer skal ta imot henvendelser fra beboerne.

LAST NED OVERORDNET SJEKKLISTE HER