Ansvar for vedlikehold av våtrom og installasjoner som benytter vann

Mange saker gjelder vannskader knyttet til våtrom og det kan tas inn en særskilt vedtektsbestemmelse om vedlikehold av våtrom og maskiner som benytter vann. Bestemmelsen bør stadfeste at beboeren har ansvaret for vann- og fuktsperre på vegger, tak og gulv i våtrom. Det bør omfatte sluk, rør frem til sluk og klemring. Nye maskiner skal installeres på fagmessig måte og at de skal ha automatisk vannstoppeinnretning, for eksempel vannstengeventil med føler på gulv. Dette kravet fremgår av § 13-20 annet ledd bokstav c i Forskrift av 26. mars 2010 nr. 489 om tekniske krav til byggverk (TEK 10). Forskriften trådte i kraft allerede 1. juli 2010 slik at dette ikke er noe nytt krav. Forskriften fastslår at rom som ikke har sluk eller som ikke har vanntett gulv skal vanninstallasjoner enten ha overløp eller tilsvarende sikring mot fuktskader. I veiledningen som Statens bygningstekniske etat har utarbeidet fremgår det så at dette kravet kan løses med automatisk lekkasjestopper og med det menes en fuktføler som gir signal til en magnetventil som stenger vanntilførselen når den mottar signal. Etter mitt skjønn vil det være brudd på en eiers omsorgs- og dermed vedlikeholdsplikt dersom eieren etter 1. juli 2010 installerer maskiner som benytter vann i rom uten sluk som ikke oppfyller forskriftskravet. Jeg anbefaler alle boligselskaper å vedtektsfeste at maskiner som benytter vann i rom uten sluk skal ha mekanisk sikring mot vann- og fuktskader.

En bestemmelse om slike forhold kan foreksempel ta utgangspunkt i følgende ordlyd:

Ansvar for våtrom og våtromsinstallasjoner 
Den enkelte seksjonseier har en særlig vedlikeholdsplikt når det gjelder våtrom og våtromsintallasjoner. Vedlikeholdet skal generelt utføres på en fagmessig god og forsvarlig måte slik at lekkasjeskader unngås. Den enkelte sameier har således plikt til fagmessig installasjon og vedlikehold av tilkoblinger til rørnettet for maskiner som benytter vann, samt plikt til å vedlikeholde gulv med fuktsperre, sluk og rør frem til sluk.

Seksjonseier har plikt til å sørge for at i rom som ikke har sluk eller som ikke har vanntett gulv skal vanninstallasjoner enten ha overløp eller tilsvarende sikring mot fuktskader. Kravet kan oppfylles med installering av automatisk lekkasjestopper og med det menes en fuktføler som gir signal til en magnetventil som stenger vanntilførselen når den mottar signal. Kravet gjelder også ismaskiner, kaffemaskiner og lignende som er montert direkte mot trykkvann.