Author Archives: Redaktør

Boligselskapets ansvar for eierens endringer av bebyggelsen

Borgarting lagmannsrett har avsagt en dom (lovdatareferanse LB-2023-501439 som gjelder spørsmålet om vilkårene for ansvar [...]

Kjønnskvotering i boligselskaper

Det kommer av og til spørsmål om det gjelder kjønnskvotering i boligselskaper. Likestillingsombudet har behandlet [...]

Erstatningsansvar for styremedlemmer

Styremedlemmer i boligaksjeselskap, borettslag og eierseksjonssameier kan bli erstatningsansvarlig for feil og unnlatelser som styremedlemmer. [...]

Rettigheter til en tilleggsdel i et eierseksjonssameie

I et eierseksjonssameie kan vi dele alt areal inn i tre typer: seksjon, tilleggsdel til [...]

Jordskifteretten kan ikke dele opp eierseksjonssameier

Hålogaland Lagmannsrett har behandlet en sak som gjaldt jordskifterettens myndighet til å avgjøre tvister i [...]

Betydningen av mangler ved innkalling til generalforsamling

Kommunal- og distriksdepartementet avga 29. juni 2022 en uttalelse (sak 22/4189-2) om krav til godkjenning [...]

Virkningen av utsettelse av ordinær generalforsamling

Kommunal- og distriksdepartementet avga 6. mai 2020 en uttalelse om utsettelse av ordinær generalforsamling innvirker [...]

Skattespørsmål ved salg av fellesareal i et eierseksjonssameie.

Et eierseksjonssameie lignes etter bruttometoden. Det innebære at sameiet ikke er eget skattesubjekt. Det er [...]

Vedtak av generalforsamling kan ikke repareres ved nytt vedtak

Gulating lagmannsrett har i en avgjørelse med lovdatareferanse LG-2023-62715 funnet at en aksjonær kunne kreve [...]

I aksjeselskap kan fullmaktsgiver binde fullmektingens stemmegivning

Høyesteretts ankeutvalg har i en avgjørelse med lovdatareferanse Hr-2023-782-U kommet med uttalelser om muligheten en [...]