Category Archives: Avgjørelse i retten

Kravet til at noe skal være åpenbart

Hålogaland lagmannsrett har behandlet en sak som gjelder anke over tingrettens kjennelse om at en [...]

Vedtak av generalforsamling kan ikke repareres ved nytt vedtak

Gulating lagmannsrett har i en avgjørelse med lovdatareferanse LG-2023-62715 funnet at en aksjonær kunne kreve [...]

I aksjeselskap kan fullmaktsgiver binde fullmektingens stemmegivning

Høyesteretts ankeutvalg har i en avgjørelse med lovdatareferanse Hr-2023-782-U kommet med uttalelser om muligheten en [...]

Avtale kan ikke erstatte krav i eierseksjonsloven til vedtak på årsmøte

Agder Lagmannsrett har avsagt en dom med lovdatareferanse LA-2022-135897 der saken gjaldt gyldigheten av en [...]

Grensen mellom borettslagets og andelseierens vedlikeholdsplikt

Lagmannsretten har behandlet en sak med lovdatareferanse LF-2023-1534 som trekker opp noen retningslinjer for vurdering [...]

Vilkår for gransking

Generalforsamlingen i et borettslag eller boligaksjeselskap kan beslutte gransking. Gransking i boligaksjeselskap skal skje etter [...]

Styrets rett til å behandle krav på mangler ved fellesareal mot utbygger

Det er seksjonseiernes krav styret gjør gjeldende etter eierseksjonsloven § 60 første ledd tredje punktum. I de spesielle merknadene [...]

Fordeling av overskudd ved salg av borettslag

Ved salg av et borettslag skal overskudd av vederlag fordeles etter «innbyrdes verdi av bustadene», [...]

Når seksjonseier er et aksjeselskap oppfyller ikke salg av aksjer et salgspålegg

Et salgspålegg er oppfylt når en kjøper har fått rettslig og faktisk rådighet over bruksenheten [...]

Offentligrettslige vilkår for omdanning av næringsseksjon til boligformål

Gulating lagmannsrett har truffet avgjørelser i en sak der en seksjon i et eierseksjonssameie var [...]