Category Archives: Avsagt kjennelse / dom

Drenering rundt tilbygg kan være borettslagets ansvar

Borgarting lagmannsrett har avsagt en dom (referanse LB-2023-4831 i lovdata) der det ble fastslått at [...]

Tolkning av vedtekter i Boligselskaper

Borgarting lagmannsrett (referanse LB-2023-4831) har avsagt dom i en sak der et borettslag ble dømt [...]

Vilkår for enerett etter eierseksjonsloven av 1997

Eierseksjonsloven av 1983 hadde ingen bestemmelse om at sameierne kunne gis enerett til bruk av [...]

Vilkår for reseksjonering i eierseksjonssameier

Det er forskjell på når styret har formell rett til å inngi søknad om reseksjonering [...]

Spørsmål om et nytt areal i borettslag var omfattet av andelseiernes borett

I et borettslag har andelseiere en særskilt borett knyttet til den leiligheten som andelen er [...]

Foreldelse av krav sameie og borettslag har mot andelseiere og seksjonseiere

Et krav på tilbakeføring av ulovlige forhold en andelseier i borettslag eller en seksjonseier i [...]

Krav til innkalling til årsmøte i eierseksjonssameie

I en sak om gyldigheten av et vedtak på et årsmøte i et eierseksjonssameie uttalte [...]

Ikke krav om varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 ved begjæring om fravikelse i borettslag

Borettslagsloven § 5-23 bestemmer at borettslaget kan kreve fravikelse «etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13». I forarbeidene til borettslagsloven § [...]

Forholdet mellom borettslagets og andelseierens plikt til utbedring av opprinnelige konstruksjonsmangler

Frostating lagmannsrett har i en dom med lovdatareferanse LF-2021-132685 vurdert forholdet mellom andelseiers og borettslagets [...]

Vilkår for eksklusiv bruksrett til del av fellesareal – hage – i eierseksjonssameie

Ved stiftelsen i 1989 av et sameie ble det ble laget vedtekter som fordelte eksklusive [...]