Category Archives: Avsagt kjennelse / dom

Mindretallsvernet ved overdragelse av fellesareal

Et vedtak kan være i strid med reglene om mindretallsvern i eierseksjonsloven § 40. Etter annet [...]

Boligselskapets ansvar for eierens endringer av bebyggelsen

Borgarting lagmannsrett har avsagt en dom (lovdatareferanse LB-2023-501439 som gjelder spørsmålet om vilkårene for ansvar [...]

Gyldighet av avtale – betydningen av inhabilitet

Agder Lagmannsrett har avsagt en dom med lovdatareferanse LA-2022-135897 der saken gjaldt gyldigheten av en [...]

Drenering rundt tilbygg kan være borettslagets ansvar

Borgarting lagmannsrett har avsagt en dom (referanse LB-2023-4831 i lovdata) der det ble fastslått at [...]

Tolkning av vedtekter i Boligselskaper

Borgarting lagmannsrett (referanse LB-2023-4831) har avsagt dom i en sak der et borettslag ble dømt [...]

Vilkår for enerett etter eierseksjonsloven av 1997

Eierseksjonsloven av 1983 hadde ingen bestemmelse om at sameierne kunne gis enerett til bruk av [...]

Vilkår for reseksjonering i eierseksjonssameier

Det er forskjell på når styret har formell rett til å inngi søknad om reseksjonering [...]

Spørsmål om et nytt areal i borettslag var omfattet av andelseiernes borett

I et borettslag har andelseiere en særskilt borett knyttet til den leiligheten som andelen er [...]

Foreldelse av krav sameie og borettslag har mot andelseiere og seksjonseiere

Et krav på tilbakeføring av ulovlige forhold en andelseier i borettslag eller en seksjonseier i [...]

Krav til innkalling til årsmøte i eierseksjonssameie

I en sak om gyldigheten av et vedtak på et årsmøte i et eierseksjonssameie uttalte [...]