Category Archives: Avsagt kjennelse / dom

Vilkår for eksklusiv bruksrett til del av fellesareal – hage – i eierseksjonssameie

Ved stiftelsen i 1989 av et sameie ble det ble laget vedtekter som fordelte eksklusive [...]

Inngrep i fellesareal!

Fritt frem for andelseiere til å gjøre inngrep i fellesareal i en leilighet i borettslag [...]

Ny dom om gransking av betydning for boligaksjeselskaper og borettslag

Det er mulig å kreve gransking i boligselskaper. Borgarting lagmannsrett har avsagt en dom om [...]

Store kostnader i et lite sameie utgjør ikke brudd på mindretallsvernet

I et tilfelle stadfestet lagmannsretten at styret i et eierseksjonssameie hadde rett til å inndrive [...]

Tolking av vedtektsbestemmelser

Det hender ikke så sjelden at det oppstår uenighet om et faktisk forhold blir regulert [...]

Eier som vinner saken i domstolen må betale sin del av boligselskapets sakskostnader, men det finnes unntak ….

I saker mellom boligselskapet på den ene side og en eier på den annen side [...]

Borettslagets rett til å vedta parkeringsforbud og gebyr for brudd på parkering gjelder alle typer fellesareal

Oslo tingrett har avsagt en dom som gjelder flere rettsforhold mellom en andelseier og et [...]

Varig og eksklusiv bruksrett til fellesareal …

VARIG OG EKSKLUSIV BRUKSRETT TIL FELLESAREAL I ET EIERSEKSJONSSAMEIE KREVER SOM HOVEDREGEL AT AREAL GJØRES [...]

Vilkår for vesentlig mislighold i boligselskaper – betydningen av etterfølgende forhold

Borgarting lagmannsrett har avsagt en dom (lovdatareferanse LF-2018-170809) hvor domstolen på mange måter oppsummerer hvilke [...]

Spørsmål om erstatningsansvar for styremedlem i borettslag

Agder lagmannsrett har avsagt en dom (lovdata referanse LA-2016 51745) som berører spørsmålet om det [...]