Category Archives: Domstolsavgjørelse

Erstatningsansvar mot styremedlemmer i boligselskaper

Den som i egenskap av å være styremedlem forsettlig eller uaktsomt volder tap under utførelsen [...]

Kan styret bli bundet av passivitet eller konkludent adferd

Når en seksjonseier i et eierseksjonssameie eller en andelseier i et borettslag retter en henvendelse [...]

Jordskifteretten kan ikke dele opp eierseksjonssameier

Hålogaland Lagmannsrett har behandlet en sak som gjaldt jordskifterettens myndighet til å avgjøre tvister i [...]

Avtaler i strid med lov er ikke automatisk ugyldig

Eierseksjonsloven og borettslagsloven er ufravikelig med mindre noe annet fremgår av den enkelte lovbestemmelsen. Det [...]

Aksjeselskaper kunne omdannes til boligaksjeselskaper etterborettsloven av 1960

Det er ikke adgang til å stifte nye boligaksjeselskaper, og det er heller ikke adgang [...]

Et eierskifteforsikringsselskap kan ikke kreve regress qv sameiet ved utbetaling av prisavslag til kjøper

Når en kjøper oppdager mangler ved kjøp av en seksjon i et eierseksjonsaameie kan kjøperen [...]

Vilkår for opphør av bruksrett i boligselskap på grunn av ekstinksjon: Godtroerverv

Høyesteretts ankeutvalg har avsagt en dom med lovdata referanse HR-2022-314-U som gjelder vilkår for ekstinksjon [...]

En seksjonseier kan ikke kreve utbedring av mangler ved fellesareal av en selger av seksjon

Høyesterett har avgjort at en seksjonseier ikke kan kreve retting, det vi si utbedring, av [...]

Omdanning av tingsrettslig sameie til eierseksjonssameie

En sameier i et tingsrettslig sameie kan fremsette krav om seksjonering etter eierseksjonsloven § 9 [...]

Hvor stor skal en biloppstillingsplass i et garasjeanlegg være?

I en dom avsagt av Eidsivating lagmannsrett (lovdatareferanse LE-2020-66633) vurdere domstolen de formell krav til [...]