Category Archives: Nyheter

Drenering rundt tilbygg kan være borettslagets ansvar

Borgarting lagmannsrett har avsagt en dom (referanse LB-2023-4831 i lovdata) der det ble fastslått at [...]

Tolkning av vedtekter i Boligselskaper

Borgarting lagmannsrett (referanse LB-2023-4831) har avsagt dom i en sak der et borettslag ble dømt [...]

KJØPERS MANGELSKRAV VED KJØP AV SEKSJON I EIERSEKSJONSSAMEIE

Men som sameiet har vedlikeholdsansvar for. I en sak med lovdatareferanse LB-2023-2434 måtte lagmannsretten ta [...]

Avtaler i strid med lov er ikke automatisk ugyldig

Eierseksjonsloven og borettslagsloven er ufravikelig med mindre noe annet fremgår av den enkelte lovbestemmelsen. Det [...]

Vedtektene kan fastsette vilkår for tiltak

Vedtektene i et boligselskap kan inneholde krav til forhåndsamtykke for forandringer som berører fellesareal. Det [...]

Krav til søknad om branntetting av hulltaking mellom leiligheter

Hovedregelen er at alle brudd på brannskillet er søknadspliktig med ansvarlig søker, jf. pbl. § [...]

Vilkår for forlengelse av midlertidig enerett i eierseksjonssameier

Avtaler om midlertidig bruksrett til fellesareal som var inngått før 1. januar 2018, kan fortsatt bestå, [...]

Vilkår for enerett etter eierseksjonsloven av 1997

Eierseksjonsloven av 1983 hadde ingen bestemmelse om at sameierne kunne gis enerett til bruk av [...]

Vilkår for avtale om fordeling av felleskostnader i eierseksjonssameie

I eierseksjonsloven § 29 annet ledd er det tatt inn en bestemmelse om at det [...]

Vilkår for reseksjonering i eierseksjonssameier

Det er forskjell på når styret har formell rett til å inngi søknad om reseksjonering [...]