Category Archives: Nyttig info

Erstatningsansvar mot styremedlemmer i boligselskaper

Den som i egenskap av å være styremedlem forsettlig eller uaktsomt volder tap under utførelsen [...]

Godkjenning av kjøper som ny andelseier i borettslag

Et styre i et borettslag må ha «sakleg grunn» for å nekte en kjøper av en [...]

Godkjenning av ny andelseier i borettslag

I sak med lovdatareferanse LG-2023-175842 hadde ikke styret i et borettslag godkjent en kjøper av [...]

Kan styret bli bundet av passivitet eller konkludent adferd

Når en seksjonseier i et eierseksjonssameie eller en andelseier i et borettslag retter en henvendelse [...]

Inhabilitet i små eierseksjonssameier

Inhabilitet ved årsmøte i eierseksjonssameier reguleres i eierseksjonsloven § 48. Habilitetsreglene er mindre strenge enn de [...]

Mindretallsvernet ved overdragelse av fellesareal

Et vedtak kan være i strid med reglene om mindretallsvern i eierseksjonsloven § 40. Etter annet [...]

Virkningen av saksbehandlingsfeilI

Virkningen av feil ved innkallingen til et årsmøte i et eierseksjonssameie eller et borettslag er [...]

Vilkår for tvangssalg og tvangsfravikelse i boiligselskaper

I boligselskaper kan styret på bestemte vilkår beslutte tvangssalg av seksjon, andel eller aksje eller [...]

Boligselskapets ansvar for eierens endringer av bebyggelsen

Borgarting lagmannsrett har avsagt en dom (lovdatareferanse LB-2023-501439 som gjelder spørsmålet om vilkårene for ansvar [...]

Kjønnskvotering i boligselskaper

Det kommer av og til spørsmål om det gjelder kjønnskvotering i boligselskaper. Likestillingsombudet har behandlet [...]