Ervervsbegrensningen i eierseksjonsloven § 23 hindrer erverv ved trekantfusjon

En person eller selskap kan bare erverve to seksjoner i et eierseksjonssameie. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har avgitt en uttalelse 20. mai 2021 med referanse 20/1207-2 der denne reglen ikke blir ansett for å være til hinder for trekantfusjon. Det fremgår av eierseksjonslovens forarbeider; Prop 39 L (2016-2017) på side 164, at fusjon og fisjon av aksjeselskaper ikke skal regnes som erverv etter eierseksjonsloven § 23. Departementet uttalte at der det overtakende selskapet er stiftet utelukkende for å fusjonere med ett eller flere selskaper som til sammen vil eie mer enn to seksjoner i samme eierseksjonssameie (og eies via et holdingselskap) bør ikke lede til noe annet resultat.  Ervervsbegrensningen er altså ikke til hinder for en trekantfusjon hvor overtakende selskap blir eier av mer enn to seksjoner i samme eierseksjonssameie.