Vilkår for tvangssalg og tvangsfravikelse i boiligselskaper

I boligselskaper kan styret på bestemte vilkår beslutte tvangssalg av seksjon, andel eller aksje eller fravikelse av eier eller beboer. Før det kan fremsettes begjæring om tvangssalg eller tvangsfravikelse må det sendes et varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § -18. Tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 krever ikke  at det skal oppgis hvilken type tvangsfullbyrdelse som kreves, altså tvangssalg eller tvangsfravikelse, men varselet må uansett være utformet slik at saksøkte ikke er i tvil om hvilket av disse alternativene det gjelder. Det vil si at konsekvensene av å ikke etterkomme kravet må være beskrevet. Dette følger av kjennelse med lovdatareferanse LH-2023-159915.