Tilbake til vedtekter

Forklaringer til Vedtekter.

Alle boligselskaper skal ha vedtekter, men det stilles små krav til hva vedtektene skal inneholde.

Mistekravene er:

Borettslag

Borettslagsloven har regler om hvilke bestemmelser vedtektene minst må inneholde:

– lagets navn (firma) som må inneholde ordet borettslag eller forkortelsen BRL,

– den kommune hvor laget skal ha sitt forretningskontor,

– andelens pålydende verdi,

– hvor mange medlemmer styret skal ha, eventuelt laveste eller høyeste antall styremedlemmer og

– hvilke saker som skal behandles på borettslagets ordinære generalforsamling.

Eierseksjonssameier

I eierseksjonsloven av 1997 er det fastslått at alle eierseksjonssameier skal ha vedtekter. Slik var det ikke etter loven av 1983. Minstekravene til vedtekter er imidlertid bare at de angir eiendommens grunnboksbetegnelse og hvor mange medlemmer styret skal ha!

De forslag til bestemmelser i vedtektene som vi presenterer går ut over disse minstekravene og regulerer med andre ord forhod som det erfaringsmessig kan være nyttig å ha bestemmelser om.

Boligaksjeselskaper

Vedtekter i aksjeselskap skal minst inneholde:
– selskapets navn

– navnet på kommunen hvor selskapet skal ha sitt forretningskontor

– selskapets formål

– aksjekapitalens størrelse

– aksjenes pålydende (nominelle beløp)

– antallet eller laveste og høyeste antall styremedlemmer

– hvilke saker som skal behandles på den ordinære generalforsamling,

– om selskapets aksjer skal registreres i Verdipapirsentralen,

– om anvendelse av overskudd og av formuen ved oppløsning av selskapet, samt

– andre bestemmelser som etter aksjeloven krever vedtektsbestemmelse.

[separator style_type=”none” top_margin=”20″ bottom_margin=”20″ sep_color=”#0066cc” icon=”” width=”” class=”” id=””]

Borettslag – er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til eget bolig i foretakets eiendom (borett), jf. borettslagsloven § 1-1. Borettslaget er et eget rettssubjekt på samme måte som et aksjeselskap og det har mange likhetstrekk med aksjeselskap. I borettslag er det laget som har eiendomsretten til den faste eiendom – andelseierne eier bare indirekte sin egen bolig ved at de eier en andel i borettslaget og har rett og plikt til å bruke den bolig som andelen er knyttet til.

Eierseksjonssameie – er betegnelsen på en leilighet eller et lokale der eieren har enerett til å bruke selve leiligheten/lokalet, men der hele eiendommen (bygning og tomt) er i sameie med andre seksjonseiere. Slik bruksdeling kan sameiere alltid avtale – det særegne med eierseksjoner er at bruksdelingen er varig og at den gjennomføres tinglysingmessig slik at hver seksjon behandles som en egen matrikkelenhet. Eierseksjoner er lovregulert i lov om eierseksjoner av 23. mai 1997. Likt med eierseksjon brukes også uttrykkene eierleilighet eller selveierleilighet, men disse uttrykkene omfatter bare seksjonerte boliger.

Boligaksjeselskap – Et boligaksjeselskap har noenlunde samme juridiske konstruksjon som et borettslag, nemlig at man eier en andel i et selskap, et visst antall aksjer, og dette eierskapet gir en rett til å bo i en av selskapets leiligheter. Selskapsrettslig følger boligaksjeselskapene aksjeloven, men ifølge borettslagsloven (brl) § 1-4 reguleres forholdet mellom selskap og beboer av brl. Kap. 5, som har regler om borett, vedlikehold og liknende. Derfor er likheten med borettslag stor, og større enn likheten med eierseksjonssameier.
Styrets oppgaver reguleres av bestemmelse i aksjeloven, og er nærmere definert i sameiets vedtekter.


Alminnelig flertall – forslag til vedtektsbestemmelse som krever alminnelig flertall slik som dette flertallet er definert i ditt boligselskap, jf lov eller vedtekter.

2/3 flertall – forslag til vedtektsbestemmelse som krever to tredjedels flertall slik som dette flertallet er definert i ditt boligselskap, jf lov eller vedtekter.

Enstemmighet – forslag til vedtektsbestemmelse som krever enstemmighet på sameiermøte/generalforsamling.

Tilsluttning – forslag til vedtektsbestemmelse som krever tilsluttning fra de eiere som forslaget gjelder.

Tilbake til vedtekter