Adgang til å bestemme fellesstrøm for lading av El-biler og annet

Tilbake til vedtekter

I mange boligselskaper er det ikke aktuelt å opprette egne ladestasjoner, men vurdere muligheten for at den enkelte kan lade bilen fra sin parkeringsplass. en andelseier, seksjonseier, aksjonær eller leietaker har ikke rett til å etablere ladepunkt på sin parkeringsplass uten samtykke fra styret. Ingen har krav på benytte fellesstrøm til eget formål.

I Oslo kan et boligselskap få støtte på 60 prosent eller opptil 10.000 kroner per ladepunkt som etableres. Ladeplassene må ikke være offentlig tilgjengelig, men vi forstår det slik at forutsetningen for slik støtte er at flere kan benytte ladepunktet. Det er et vilkår at det er koblet en egen strømmåler til ladepunktet. Søknad skal rettes til Bymiljøetaten. Elbilforeningen antar at en fast månedlig betaling på for eksempel 200 kroner per ladepunkt i de fleste tilfeller vil dekke strøm- og vedlikeholdskostnader med god margin.

Vanlig stikkontakt er på vei ut som standard ladekontakt for elbil. Det er laget en ny elbilkontakt, benevnt Type 2, som kan benyttes av alle nye elbiler. Det foreligger et forslag til nytt EU-direktiv hvor denne nye kontakten skal være standard innen utgangen av 2015. Den nye elbilkontakten gir sikrere lading, raskere ladefart og mindre vedlikehold.

Vedlagt følger tekst i en vedtektsbestemmelse om kan tjene som utgangspunkt for vurdering:

Adgang til å bestemme fellesstrøm for lading av El-biler og annet.
En andelseier eller beboer har ikke rett til å koble seg til felles strømforsyning for å lade el-bil, drive en fryser i en bod eller lignende. Forutsatt av at andelseier dekker kostnadene ved tilkobling og en månedlig avgift til dekning av strøm og vedlikehold fastsatt av styret og at elektriske arbeider utføres av autorisert installatør, kan styret gi samtykke til etablering av slik tilkobling. Styret kan endre betalingen med en måneds varsel ved endret strømpris eller forbruk. Som et minstekrav må hvert ladepunkt for elbil ha en dedikert kurs med 16A-sikring og en stikkontakt av god kvalitet. Ladepunktet skal kun benyttes til lading av elbil/ladbar hybridbil. Fremleie av ladepunktet er ikke tillatt uten styrets skriftlige samtykke. Ladepunktet skal kun benyttes til lading av elbil/ladbar hybridbil. Fremleie av ladepunktet er ikke tillatt uten styrets skriftlige samtykke. Unnlater brukeren å betale det månedlige beløpet eller misligholder på annen måte bruken av ladepunktet kan styret frakoble strømmen til ladepunktet med en måneds varsel.