Ansvar for balkonger, terrasser, veranda og lignende

Tilbake til vedtekter

I mange boligselskaper er det ønskelig at de eiere som har tilgang på balkong, terrasse eller veranda ikke bare tar ansvaret for bruksvedlikehold, men at de også tar ansvar for bygningsmessig vedlikehold av disse bygningsdelene. Det er ikke lett å få til fordi det krever uttrykkelig tilslutning til dette fra de eiere det gjelder. I praksis er det nok bare aktuelt ved nyoppføring av slike bygningsdeler. Da har de eksisterende eierne mulighet til å stille dette som vilkår for oppføring av balkongen, terrassen eller verandaen.

En bestemmelse om dette (i ordlyden er balkong brukt som eksempel) er det kan ta utgangspunkt i følgende ordlyd:

Ansvar for balkong
Eiere av bruksenheter med tilknyttet balkong har felles, solidarisk ansvar for å besørge og bekoste drift og vedlikehold av balkongene, herunder ansvar for nødvendig utskiftning. Med «balkongene» forstås det bærende balkonggulvet med rekkverk, samt bygningskonstruksjon som er endret og oppført som følge av oppføring av balkonger. Dette innebærer også at disse seksjonseiere har ansvar for vedlikehold og utskifting av den valgte bygningstekniske løsning for balkongene og disses tilknytning til fasaden.

Kostnader forbundet med det felles, solidariske ansvar for balkongene er særkostnader for eierne av seksjoner med tilknyttet balkong, i forhold til seksjonseiernes ”balkongbrøk”. Hver seksjonseiers ”balkongbrøk” utgjøres av en teller lik antallet balkonger som er tilknyttet vedkommende seksjon og en nevner lik det samlede antall balkonger i sameiet.

Vedlikehold og utskifting av keramiske fliser og membran på egen balkong er den enkeltes ansvar alene. Det samme gjelder dersom det ønskes oppsatt rekkverksduk.  Slik duk skal i tilfelle plasseres innenfor rekkverket. Fargen skal være den samme i hele gården, og lik den som benyttes i markisene.

Styret har på vanlig måte myndighet til å iverksette alt vedlikehold og all utskifting som nevnt over. Styret har likeledes på vanlig måte myndighet til å inndrive kostnadene forbundet med slikt vedlikehold/slik utskifting.

Ved underskrift på dette tillegg gir hver av de nåværende eiere av seksjoner med tilknyttet balkong sin tilslutning til denne vedtektsbestemmelsen.