ADGANG TIL Å INNGÅ AVTALER OM VEDLIKEHOLDSPLIKT I EIERSEKSJONSSAMEIER

I eierseksjonsloven av 16. juni 2017 nr. 65 § 32 er det tatt inn en bestemmelse om at det kan fastsettes bestemmelser i vedtektene som avviker fra lovens bestemmeler om ansvar for vedlikehold. Det innebærer at det ikke er mulig å bare inngå avtaler om avvikende vedlikeholdsansvar. Bestemmelser om dette må tas inn i vedtektene.

Det er etter vårt skjønn mulig å inngå avtaer om avvikende vedlikeholdsansvar etter den gjeldende eierseksjonsloven og den muligheten hindrer den nye bestemmelsen, Etter den gjeldnede lovbnestemmelsen er det i § 20 en bestemmelse som har samme virkning som den nye § 32. Det er også i dag et krav om vedtektsbestemmelse med tilslutning fra den det gjelder dersom en seksjonseier skal ha større ansvar for vedlikhold enn det som følger av lovens bestemmelser.

Det er for eksempel aktuelt å bruke denne bestemmelsen dersom en seksjonseier vil gjennomføre endringstiltak som sameiet ellers ville fått ansvaret for. Sameiet kan for eksempel stille krav om at en seksjonseiere skal ha ansvaret for vedlikehold av de bygningsmessige endringer som følger av at seksjonseieren får samtykke til at det settes inn en ekstra dør i terrasseveggen, balkongen innglasses, rominndelingen endres med flytting av fellesinstallasjoner og så videre.