DEN LOVBESTEMTE PANTERETTEN I EIERSEKSJONSSAMEIER ER ØKT

Den lovbestemte panteretten som sameiet, det vil si fellesskapet av alle seksjonseiere i et eierseksjonssameie er hevet fra en til to ganger folketrygdbeløpet, jf eierseksjonsloven av 16. juni 2017 nr. 65 § 31. Loven og bestemmelsen trer i kraft fra 1. Januar 2018. Betemmelsen er nå i samsvar med den tilsvarende bestemmelsen i borettslagsloven.

I eierseksjonsloven § 31 er det videre presisert at denne panteretten også omfatter krav som skulle ha vært betalt etter at det har kommet inn begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning.

Det er i tillegg mulig å vedtektsfeste en mer omfattende panterett for krav mot seksjonseierne, men bestemmelsen i eierseksjonsloven § 31 krever da at de seksjonseierne det gjelder slutter seg til bestemmelsen. Dette kravet er etter vårt skjønn lite treffende. En slik bestemmelse vil også kreve samtykkke fra seksjonseierens kreditorer på det tidsspunkt det er aktuelt å innhente samtykke til vedtektsbestemmelsen.

Bestemmelsen har ingen betydning for panteretter som allerede er vedtektsfestet.