Betydelig merarbeid for boligselskapet ved vesentlig mislighold

Betydelig merarbeid for boligselskapet er et relevant hensyn i vurderingen av om det foreligger vesentlig mislighold.
Det må foreligge vesentlig mislighold for å kunne meddele advarsel, pålegg om salg og fremme begjæring om tvangssalg over en andel i et borettslag, aksje i et boligaksjeselskap eller en seksjon i et eierseksjonssameie. I en avgjørelse fra Agder lagmannsrett (lovdatareferanse LA-2015-1132) som gjaldt begjæring om tvangssalg over en andel i et borettslag la lagmannsretten vekt på at det var utstedt en rekke påminnelser, varsler og innskjerpinger som hadde medført et betydelig merarbeid. Det ble også lagt vekt på at uregelmessige betalinger hadde gjort det vanskelig for borettslaget å holde oversikt over mellomværende. Dette må altså kunne anses som relevante hensyn i vurderingen av om det foreligger et vesentlig mislighold.