Bytte av parkeringsplasser i eierseksjonssameier beregnet for funksjonshemmende

I henhold til eierseksjonsloven § 26 2.ledd må sameiet i sine vedtekter, gjennom en bytteordning eller på annen måte, sikre at parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne, gjøres tilgjengelige for disse. En seksjonseier med nedsatt funksjonsevne kan kreve at styret pålegger en seksjonseier uten behov for en tilrettelagt plass å bytte parkeringsplass. Bytteretten gjelder bare dersom seksjonseieren med nedsatt funksjonsevne allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede.

Vedtektsbestemmelsen kan bare endres dersom samtlige seksjonseiere uttrykkelig sier seg enige og dette skal forstås slik at det er vedtektsbestemmelser som innfører reduserte rettigheter eller større forpliktelser enn det som følger av loven som krever enstemmighet blant alle seksjonseierne, jf uttalelse fra kommunal- og moderniserinsdepartementet datert 6. november 2020 med referanse 20/1222-6.

I amme uttalelse fastslår departementet at rett til bytte forutsetter at den som krever å få bytte plass kan tilby en plass med samme funksjonalitet som den plassen en seksjonseier må flytte fra. Det betyr at dersom den plassen man ønsker å flytte til er utstyrt med el-billader må den plassen som man ønsker å flytte til også være utstyrt med dette. Det må installeres el-ladepunkt, og plassen må om nødvendig forsterkes (multiparkeringsanlegg) for å tåle belastningen fra tyngre elbiler. Den som bytter fra seg HC-plassen skal få en kvalitativt tilsvarende parkeringsplass.