NYE REGLER for kjøp og salg av fast eiendon fra 1.1.2022

Det er vedtatt en rekke nye regler i lov om avhending av fast eigedom.  Avhendingslova § 3-1 4.ledd har fått en ny bestemmelse som fastslår at kjøperen må dekke tap og kostnader ved mangler opp til kr. 10.000,-, om ikke annet er fastsatt i avhendingslova. Dette gjelder likevel ikke ved salg av bygning som er ny. Endringen innebærer at det gjelder en minstegrense for hvilke mangler en kjøper kan påberope i form av utgifter eller verdireduksjon. Endringen innebærer ingen endinger i muligheten til å påberope mangler som utgjør mer en kr. 10.000,-. Alle tidligere regler om krav til reklamasjon for hver mangel, dokumentasjonsplikt med mer gjelder på samme måte som før.