Nærstående kan erverve mer enn 2 boliger i eierseksjonssameier

I eierseksjonssameier er det bare adgang til å erverve to boligseksjoner, jf. eierseksjonsloven § 23 3. ledd. Det omfatter også indirekte erverv, jf. punkt 31.7.3.2. Den som stifter sameiet, kan fortsette å eie de seksjonene som ble ervervet ved opprettelsen av sameiet. Forbudet retter seg mot å erverve og ikke mot å eie. En utbygger som skal stå for oppføringen av boliger, kan for eksempel eie alle boligene i sameiet. Den som eier flere seksjoner ved seksjoneringen, kan kjøpe ytterligere to seksjoner. En person kan erverve mange næringsseksjoner selv om det også er boligseksjoner i sameiet. En person kan erverve mer enn to seksjoner forutsatt at seksjonen erverves ved ekspropriasjon, arv, som omfatter både arv etter arvelovens arverekkefølge og arv etter testament og arveforskudd, som bare omfatter livsarvinger.

Den siste bestemmelsen om overdragelse ved arveforskudd innebærer at en person som er nærstående til en som eier to eller flere boligseksjoner i et sameie, kan erverve en boligseksjon hvis vedkommende skal bruke den som egen bolig eller bolig for erververens nærstående. Det gjelder trolig ikke noe krav om at erververen må ta i bruk boligen som egen bolig ved ervervet. Det er tilstrekkelig at formålet er at boligen skal brukes som egen bolig. I henhold til bestemmelsens forarbeider er det tilstrekkelig at erververen planlegger å bruke den som egen bolig eller planlegger å bruke den som egen bolig for sine barn eller andre nærstående, jf Prop 36 (2016-2017) s. 34. Det kan da ikke gjelde noen krav om at boligen faktisk må benyttes som deres egen bolig.