Eier som vinner saken i domstolen må betale sin del av boligselskapets sakskostnader, men det finnes unntak ….

I saker mellom boligselskapet på den ene side og en eier på den annen side kan domstolen gi eieren medhold i sitt krav, men fastsette at hver av partene skal bære egne saksomkostninger. Det innebærer at eieren som vinner, også må dekke sin forholdsmessige andel av de saksomkostninger som faller på boligselskapet, da dette utgjør en felleskostnad for boligselskapet. Dette gjelder også i eierseksjonssameier (Komm.dep. utt. 6.1.2012 i sak 11/2646-2 MFF). Bakgrunnen for dette er at det dreier seg om kostnader som er pådratt for å ivareta boligselskapets behov for å få løst en sak av stor felles interesse, for eksempel for å få avklart årsaken til et problem og hvem som er ansvarlig (LB-2006-186103). Påstand om at eieren ikke skal dekke sin andel av slike sakskostnader må bygge på at det foreligger særlige grunner for at det ikke er rimelig å fordele denne kostnaden etter nytten for denne bruksenheten. Det skal mye til at vilkåret for dette er oppfylt. I et nylig avsagt sak for lagmannsretten fikk likevel eieren medhold i dette. Det gjaldt en sak der styret og årsmøtet i et eierseksjonsameie ikke ville dekke kostnader til utbedring av gulv og leilighet (kjøkken, bad og gang) der skadeårsaken var svikt i gulvets bærende konstruksjon. Sameiet ville blant annet ikke innrette seg etter flere sakkyndige vurderinger. Domstolen la da vekt på at det dreiet seg om en betydelig utgift som det etter hovedregelen var urimelig å fordele i henhold til hovedregelen. Boligselskapet hadde handlet klart uaktsomt i saksbehandlingen og opptrådt respektløst overfor eieren. Styret hadde mistenkeliggjort eierens motiver i saken og omtalt eieren i nedsettende ordelag. Sameiet hadde herunder begjært tvangssalg ved tre anledninger uten at det var grunnlag for det. Dommen har lovdatareferanse LB-2018-71278.