ERSTATNINGSKRAV MOT TIDLIGERE AVTALEPART I EIERSEKSJONSSAMEIER

I eierseksjonsloven av 16. juni 2017 nr. 65 § 37 som trer ikraft fra 1. januar 2018 er det tatt inn en helt ny regel om at sameiet og seksjonseier kan fremme erstatningskrav mot en tidligere avtalepart som har utført arbeid som ledd i sin næringsvirksomhet. Dette er en regel som særlig styret i et eierseksjonssameie kan være oppmerksom på. Vi forstår regelen slik at dersom sameiet er erstatningsansvarlig for en skade og skaden er forårsaket av en næringsdrivende som sameiet har hatt avtale med kan sameiet rette krav på regress mot den næringsdrivende.

Det kravet som sameiet eventuelt kan gjøre gjeldende må likevel være avhengig av at vilkårene for erstatning er oppfylt mot den næringsdrivende.