NY REGEL OM OPPSIGELSE AV FORRETNINGSFØRER I EIERSEKSJONSLOVEN

I eierseksjonsloven av 16. juni 2017 nr. 65 § 61 er det tatt inn en ny regel om oppsigelse av forretningsfører. Loven trer i kraft fra 1. Januar 2018. Det er årsmøtet som beslutter at sameiet skal ha en forretningsfører og om vedtektene ikke bestemmer noe annet er det styret som ansetter eller engasjerer forretningsfører.

Det er så tatt inn en ny bestemmelse om at avtalen med forretningsfører ikke kan ha lenger oppsigelsesfrist enn 6 måneder. Årsmøtet kan likevel treffe vedtak om at avtalen kan være uoppsigelig fra sameiets side for inntil 5 år. Vedtak om dette krever to tredjedels flertall av de avgitte stemmer.