REGLENE OM INHABILITET PÅ SAMEIERMØTER SKAL IKKE LENGER GJELDE AVTALER INNGÅTT MED SEKSJONSEIERE

I gjeldende eierseksjonslov og borettslagsloven er en seksjonseier også inhabil til å delta i avstemmingen om en avtale med seg selv eller ens nærstående og sameiet. Den regelen er fjernet i den nye eierseksjonsloven av 16. juni 2017 nr. 65 som trer i kraft fra 1. Januar 2018 slik at en seksjonseier ikke lenger er inhabil i en slik situasjon.

I forarbeidene er behovet illustrert med en nevenyttig seksjonseier som har tilbudt seg å male trappeoppgangen i sameiet. Eksemplet er ikke illustrerende for de tilfeller som volder tvil i praksis. Det dreier seg for eksempel om tilfeller der en seksjonseier gir konkurrerende tilbud i forhold til utenforstående tilbydere.

I forarbeidene er dette begrunnet med at seksjonseieren er deleier og har stemmerett som deleier og da bør seksjonseieren ikke være forhindret i å utøve stemmerett selv om seksjonseieren har en rolle som avtalepart. begrunnelsen er en beskrivelse av rettssituasjonen og begrunner i seg selv neppe en annen løsning,

Begrunnelsen knytter seg nok i realiteten om at en annen løsning enn dom fremgår av dagens lov anses som hensiktsmessig. I forarbeidene uttales det nettopp at et sentralt moment er at det vil ha formodningen mot seg at flertallet vil, stemme for en et forslag som ikke er til sameiets beste. Det er sikkert riktig i sameier med mange seksjosneiere, men i sameier med få seksjonseiere er det av og til forbausende hva som motiverer et flertall av seksjonseierne.