Forhold mellom advokatomkostninger og lignende

Forholdet mellom advokatomkostninger og lignende, og lovbestemt panterett ved tvangssalg.
Styret i et boligselskap er berettiget til å sette bort arbeidet med å iverksette sanksjoner mot en eier som vesentlig misligholder sine forpliktelser. Styret engasjerer for eksempel en advokat til å sende advarsel, pålegg om salg og begjæring om tvangssalg. Dette medfører kostnader for boligselskapet. Boligselskapet har lovbestemt panterett for krav som boligselskapet har mot en eier som følge av eierforholdet i boligselskapet, jf borettslagsloven § 5-20 og eierseksjonsloven § 25. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i en uttalelse av 13. november 2014 ((14/5882-2) for sin del stadfestet at slike utenrettslige omkostninger utgjør krav som kan kreves dekket under denne lovbestemte panteretten. Det vises for dette til forarbeidene til panteloven; Ot. prp. nr.65 (1990-1991) s. 336. Det betyr at boligselskapet har større sikkerhet for å få dekket sitt krav ved et tvangssalg. Den lovbestemte paneretten er begrenset til et bestemt beløp (2 ganger grunnbeløpet i borettslag og boligaksjeselskaper, og 1 gang grunnbeløpet i eierseksjonssameier) slik at dekningsretten forutsetter at det samlede kravet ikke overstiger disse beløpsgrenser.