I DEN NYE EIERSEKSJONSLOVEN ER DET REGLER OM AT SEKSJONSEIER SKAL GI SIN “TILSLUTNING” TIL VEDTAK

I gjeldende eierseksjonslov av 1997 er det bestemmelser som krever at en seksjonseier skal samtykke til bestemte tiltak. Bestemmelsen krever at vedkommende på uttrykkelig måte må avgi dette samtykket. Samtykket må avgis slik at det senere kan sannsynliggjøres at det er gitt samtykke.

I eierseksjonsloven av 2017 som trer i kraft fra 1. januar 2018 benyttes noe steder et annet uttrykk for dette. I den nye loven heter det at den eller de som skal samtykke “må uttrykkelig si seg enige”. Det nye uttrykket må antas å ha samme innhold i praksis som uttrykket i den gjeldende loven og på samme måte som etter gjeldende lov kan “enigheten” meddeles under sameiermøtet eller senere.