Kollektivt skadeansvar i eierseksjonssameier

Det følger av eierseksjonsloven § 35 fjerde ledd at det kan rettes erstatningskrav mot styret. Dersom erstatningskravet fører frem er beløpet som må utbetales en felleskostnad for sameiet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i en uttalelse av 1. september 2020 med referanse 20/902-2 uttalt at ordlyden «rettes mot styret» ikke innebærer at krev rettes mot styremedlemmene personlig. Det følger av § 35 at det er sameiet som er ansvarlig for vedlikehold og som dermed også er ansvarlig for eventuelt erstatningskrav som følge av mangelfullt vedlikehold. I forarbeidene til bestemmelsen heter det i prop. 39 L(2016-2017 på side 180 at når kostnaden er en felleskostnad innebærer det at også den skadelidte seksjonseier må være med på å dekke sin del av tapet. Bestemmelsen i § 35 regulerer sameiets kollektive erstatningsansvar. Krav mot styremedlemmer personlig må i tilfelle følge av alminnelige ulovfestede erstatningsregler. Her er vilkårene for ansvar annerledes. Dersom et styremedlem skal holdes personlig ansvarlig for skader knyttet til utilfredsstillende vedlikehold må vedkommende uaktsomt ha forhindret sameiet far å oppfylle vedlikeholdsansvaret.