En seksjonseier kan ikke kreve utbedring av mangler ved fellesareal av en selger av seksjon

Høyesterett har avgjort at en seksjonseier ikke kan kreve retting, det vi si utbedring, av mangler som gjelder fellesareal. jf avgjørelse med lovdatareferanse HR-2021-493-A. Den saken gjaldt krav om retting av asfaltdekket ved felles garasjeanlegg. Kjøper rette krav mot utbygger med påstand om retting av mangler ved et felles garasjeanlegg. Det gjaldt mangler ved asfaltdekket. Det rettslige grunnlaget for kravet var bustadoppføringslova § 32 hvor det heter at forbrukeren kan kreve av entreprenøren retter mangler. Høyesterett tolket denne bestemmelsen innskrenkende med grunnlag i eierseksjonslovens bestemmelser. En seksjonseier har ikke rettslig rådighet over fellesareal og den faktiske rådigheten er begrenset til «å bruke fellesarealene til det de er beregnet til eller vanligvis brukt til, og til annet som er samsvar med tiden og forholdene, jf eierseksjonsloven § 25 1.ledd. En rett for en seksjonseier til å kreve utbedring av mangler ved fellesareal, vil derfor i realiteten innebære at vedkommende får en større råderett enn det eierseksjonsloven åpner for. Et slikt søksmål må fremmes av styret , eventuelt av samtlige seksjonseiere i fellesskap, jf eierseksjonsloven § 60 1.ledd og bustadoppføringslova § 1 b. En seksjonseier kan da heller ikke kreve retting av mangler knyttet til fellesareal selv om styret samtykker til det.