PRESISERING AV REGLENE OM INHABILITET I NY EIERSEKSJONSLOV

Reglene om inhabilitet på styremøter i eierseksjonsloven av 16. juni 2017 nr. 65 som trer i kraft fra 1, januar 2018 er de samme som i gjeldende lov om eierseksjoner av 1997.

Reglene om inhabilitet for seksjonseiere på sameiermøter er derimot presisert på en annen måte i § 48 i eierseksjonsloven av 2017. Nå som tidligere kan inhabile seksjonseiere delta i behandlingen, men ikke i avstemmingen av en sak. På samme måte som etter gjeldende rett gjelder dette søksmål mot en selv eller ens nærstående, eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet, pålegg om salg eller beslutning om fravikelse overfor en selv eller ens nærstående.

I tillegg kan ingen delta i en avstemming om et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet dersom egen interesse i saken er vesentlig og kan stride mot sameiets interesser. Dette fremstår som en ny regel og det gjenstår å se hvordan den skal anvendes. Den kan for eksempel ramme en venn som forsvarer en vaktmester når styret fremmer sak for på årsmøtet om oppsigelse.