NYE REGLER OM AVVIKLING AV SAMEIERMØTER I EIERSEKSJONSSAMEIER

Det er tatt inn noen nye regler om avvikling av sameiermøter i eierseksjonsloven av 16. juni 2017 nr. 65 som trer i kraft fra 1. Januar 2018. Lovens § 41 fastslår at årsmøtet skal holdes hvert år innen utgangen av juni. I gjeldende lov skal årsmøtet avholdes innen utgangen av april måned. Nå er reglene i eierseksjonssameier i samsvar med reglene for andre boligselskaper.

Innkalling skal skje skriftlig, men det er nå lovfestet at elektronisk kommunikasjon regnes som skriftlig. På lignende måte som i aksjeloven er det bestemt at det kan vedtektsfestes at innkallingen kan bekjentgjøres på andre måter. Det må bety at innkallingen kan gjøres kjent på sameiets hjemmeside, men alle må likevel gjøres kjent med at og når det skal avholdes årsmøte. I loven § 43 3.ledd er det likevel bestemt at seksjonseiere som ikke selv bruker seksjonen i alle tilfeller skal ha skriftlig innkalling.

I lovens § 45 er det bestemt at årsmøtet kan behandle saker som ikke er nevnt i innkallingen og som årsmøtet ikke må behandle etter loven dersom alle seksjonseierne er til stede på årsmøtet og stemmer for det. Dersom dette ikke er mulig kan styret beslutte at det skal innkalles til nytt årsmøte for å avgjøre slike forslag som fremsettes i årsmøtet. Dette er regler som gjelder også i dag, men som altså blir lovregulert fra 1. januar 2018.

I loven § 47 blir det lovregulert at en leder av årsmøtet ikke trenger å være seksjonseier.