DEFINISJON AV EN BRUKSENHET I ET EIERSEKSJONSSAMEIE

I eierseksjonsloven av 16. juni 2017 nr. 65 som trer i kraft fra 1. Januar 2018 er det i § 4 tatt inn definisjoner av eierseksjon og bruksenhet. Definisjonen av eierseksjon volder ikke problemer. En eierseksjon er en eierandel i en bebygd eller planlagt bebygd og seksjonert eiendom, med enerett til å bruke en bestemt bruksenhet i eiendommen. Som uttrykket bruksenhet fokuserer på har en seksjonseier en bruksrett til en seksjon.

Definisjonen av en bruksenhet er imidlertid ikke helt lett å få tak på. En bruksenhet er en avgrenset areal av en seksjonert eiendom som en seksjonseier har enerett til å bruke til bolig eller annet formål. Definisjonen gjentar en del av definisjonen av en eierseksjon, men i tillegg heter det at en bruksenhet er et “avgrenset areal” av en seksjonert eiendom. Det heter videre om dette at bruksenheten må ha innvendige arealer og kan også ha utvendige arealer.

Det blir da av interesse å finne ut av hvilke innvendige og utvendige deler som skal regnes som del av bruksenheten. Spørsmålet er om det omfatter en bod eller terrasse.

I definisjonen av en bruksenhet heter det at den kan bestå av en hoveddel og tilleggsdeler. Dette må forstås slik at det er et vilkår for at noe skal høre til en del av en bruksenhet at delen enten er en hoveddel eller en tilleggsdel. En hoveddel er definert som en sammenhengende del av en bygning, med egen inngang. Definisjonen av en hoveddel er ikke bundet opp mot det som er angitt som seksjonert areal ved seksjonering og reseksjonering og etter ordlyden i § 4 skal det i så tilfelle bety at for eksempel terrasser og balkonger er en del av bruksenheten. Det er i tilfelle viktig å merke seg dette når eierseksjonsloven omtaler rettigheter og forpliktelser til bruksenhetene.

Definisjonen av en tilleggsdel er etter ordlyden heller ikke lenger knyttet opp mot det som er tilleggsdel i seksjonsbegjæring eller reseksjoneringsbegjæring. En tilleggsdel etter § 4 er de delene av en bruksenhet som ikke er hoveddel. Tilleggsdeler omfatter da innvendige eller utvendige deler som ikke er en sammenhengende del av bruksenheten, men som seksjonseieren har enerett til å bruke. Det betyr for eksempel at alt omfatter en bod i kjelleren eller en utvendig parkeringsplass som seksjonseieren har fått avtalt rett til å benytte. Det er i tilfelle viktig å merke seg dette når eierseksjonsloven omtaler rettigheter og forpliktelser til bruksenhetene.

Vi forstår ikke at det kan ha vært meningen å utvide ansvaret for disse arealene utenfor selve bruksenhetene på denne måten.