Regler for tvangsfravikelse under tvangssalg

Boligselskapet eller en panthaver kan begjære fravikelse av en eier dersom vedkommende ikke vil medvirke til at et tvangssalg kan gjennomføres, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 11-14. Det gjelder dersom det er en nærliggende fare for at en fast eiendom vil bli forringet eller at salgsarbeidet vil bli vanskeliggjort. Bestemmelsen rammer både aktive handlinger og passivitet, fra eierens side. Passivitet omfatter mangel på nødvendig medvirkning, for eksempel at eieren ikke slipper inn en takstmann (lovdata referanse HR-1999-382-K og LE-201976743).