Dom om utligning av fellesutgifter.

Dommen gjaldt direkte et eierseksjonssameiet, men avgjørelsen er gyldig for alle typer boligselskaper.

Det følger av eierseksjonsloven § 23 tredje ledd at den enkelte sameier skal betale akontobeløp fastsatt av sameierne på sameiermøtet eller av styret til dekning av sin andel av felleskostnadene. Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til fremtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen, dersom sameiermøtet har vedtatt slik avsetning.

Lagmannsretten uttalte i en dom som er inntatt i lovdata med referanse LB-2013-91182 at selv om det ligger innenfor styrets lovbestemte kompetanse å kreve innbetalt akonto beløp til dekning av felleskostnader denne retten sees i sammenheng med blant annet loven § 30 om beslutningsprosessen ved større prosjekter som går ut over det vanlige løpende vedlikehold. Lagmannsretten uttalte:

”At pådragelsen av kostnader i den størrelsesorden som det her er tale om ikke ligger under styrets eksklusive kompetanse, men må forelegges sameierne på forhånd, er ikke tvilsomt. Når dette ikke var gjort, og arbeidet i det alt vesentlige var utført og betalt før krav ble fremmet, er man dels utenfor området for 23 tredje ledd, for så vidt det gjelder dekning av allerede pådratte kostnader, og dels kan unnlatt informasjon om kravsberegningen ikke begrunnes med at kostnadene ligger frem i tid.”

Det følger av denne dommen at dersom akontobeløpet er ment å dekke tiltak som hører under sameiermøtets eller generalforsamlingens kompetanse kan kostnaden heller ikke utlignes før slikt vedtak er truffet.