Vedtektenes ordlyd skal fortolkes etter en objektiv forståelse

Vedtekter er ment å vare over tid og de skal gjelde for fremtidige eiere. Dette tilsier at vedtektsbestemmelsenes ordlyd skal tolkes etter objektive elementer og at subjektive oppfatninger blant stiftere eller eiere vanligvis vil ha liten betydning. Det skal dermed betydelig sannsynlighetsovervekt til før en vedtektsbestemmelse skal tolkes på en annen måte enn en nøytral tolkning av ordlydne skulle tilsi. Dette er uttalt i to nyere dommer; lovdatareferanser; Rt-2011-1641/LB-2011-036822.