VEDTAK I EIERSEKSJONSSAMEIER OM TILTAK SOM HAR SAMMENHENG MED SEKSJONEIERNES BO- OG BRUKSINTERESSER

I den nye eierseksjonsloven av 16. juni 2017 som trer i kraft fra 1. januar 2018 er reglene om at sameiermøtet kan treffes vedtak som har sammenheng med seksjonseiernes bo- og bruksinteresser videreført. Vilkårene for å kunne treffe slike vedtak er imidlertid anderledes.

Dersom slike vedtak fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg på mindre enn fem prosent av de årlige felleskostnadene kan sameiermøtet treffe vedtaket med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Fører tiltaket med seg større økonomisk ansvar eller utlegg enn dette krever vedtaket minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmene på et sameiermøtet.

De ovenstående vedtakskrav gjelder ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap. Fører slike vedtak til et økonomisk ansvar eller utlegg for enkelte seksjonseiere som er større enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det tidspunkt vedtaket treffes, kan tiltaket bare gjennomføres dersom disse seksjonseierne uttrykkelig sier seg enige.