VEDTAKSKRAV FOR INSTALLASJON AV HØYHASTIGHETS FIBERNETT

I praksis i dag er det etter vårt skjønn usikkert hvilke vedtakskrav som gjelder for etablering av forskjellige infrastrukturtiltak i boligselskaper.

I forarbeidene til den nye eierseksjonsloven av 2017 er det uttalt at etablering av for eksempel høyhastighets fibernett er et eksempel på etablering av leveranse av fellesanlegg som omfattes av reglene om vanlig forvaltning og vedlikehold. Det betyr at vedtak om dette kan gjøres av styret eller sameiermøtet med alminnelig flertall. Det er altså ikke nødvendig med vedtak med minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmer.