VI HAR IKKE LOVHJEMMEL FOR GEBYR I EIERSEKSJONSSAMEIER

Det er ikke lovhjemmel verken i den nye eierseksjonsloven av 16. juni 2017 eller i gjeldende lov for å kreve gebyr av ny eier ved erverv av en seksjon. Ikke desto mindre er det knapt noe boligselskap som ikke krever noen form for innflyttingsgebyr.

I forarbeidene til eierseksjonsloven av 2017 som trer i kraft fra 1. januar 2018 er det uttalt at styret i et eierseksjonssameie må ha anledning til å kreve et slikt innflyttingsgebyr på alminnelig avtalerettslig grunnlag. Det er da forutsatt av at gebyret blir beregnet på bakgrunn av faktiske kostnader ved eierskifte. Forarbeidene nevner her utgifter til å file opp nøkler som kjøper ikke mottar fra selger og utgifter til å lage postkasse- og dørskilt for å sikre ensartet utseende. I praksis tror jeg ikke det finnes noe sameie hvor innflyttingsgebyret bare er beregnet på denne måten. Det blir vist til at en tolkningsuttalelse fra kommunal- og moderniseringsdepartementet av 15. mars 2016 til et borettslag også må få anvendelse i eierseksjonssameier.

I tillegg heter det i forarbeidene at sameiet må kunne kreve erstatning for utbedringskostnader til påregnelig skader og ekstra slitasje ved inn- og utflytting. Det fremgår imidlertid ikke om sameiet kan beregne gebyr for antatte gjennomsnittlige kostnader til dette eller om sameiet må kunne påvise slike konkrete kostnader for å kunne utligne slike kostnader. I og med at forarbeidene viser til reglene om erstatning i eierseksjonsloven må det påvises et konkret tap og da kan ikke sameiet utligne slike kostnader som del av et innflyttingsgebyr med mindre sameiet kan påvise konkrete skader og slitasje som må utbedres. Dette må få anvendelse også i andre boligselskaper.