Vilkår for å sende pålegg om salg

VILKÅR FOR Å SENDE PÅLEGG OM SALG AT DET VESENTLIGE MISLIGHOLDET FORTSETTER ETTER AT DET ER GITT ADVARSEL

I boligselskaper er det et vilkår for å kunne begjære tvangssalg overfor en aksjonær i et boligaksjeselskap, seksjonseier i et eierseksjonssameie eller andelseier i et borettslag (benevnt eieren) at eieren vesentlig  misligholder sine forpliktelser. I slike tilfeller må det sendes en advarsel før det må sendes pålegg om gjennomføring av et frivillig salg. Når den lovbestemte fristen for dette pålegget om salg har utløpt kan boligselskapet begjære tvangssalg over aksjene, seksjonen eller andelen. I flere domstolsavgjørelser har det blitt drøftet om det er et vilkår for å kunne gjennomføre tvangssalg at eierens adferd også etter at det er gitt advarel utgjør et vesentlig mislighold. Hålogaland lagmannsrett uttaler i en avgjørelse (lovdatareferanse LH-2016-51642) at det som ledd i helhetsvurderingen av om det foreligger et vesentlig mislighold som berettiger til å utstede pålegg om salg er nødvendig å ta stilling til om eieren har gjort seg skyldig i mislighold og omfanget av slikt etterfølgende mislighold. Uttalelsen innebærer altså at det avgjørende for om det kan utstedes et salgspålegg er om den samlede opptreden eller unnlatelser frem til tidspunktet for salgspålegget utgjør et vesentlig mislighold. Så blir det spørsmål om hvordan eieren oppfører seg fra det er gitt salgspålegg til fristen for dette salget utløper. Det besvarer ikke denne domstolsavgjørelsen.