Andelseiere og seksjonseiere har rett til ladepunkt for elbil og hybridbil i borettslag og eierseksjonssameier – Del 1

Nye lovregler trer i kraft 1. januar 2021

Det er vedtatt nye regler for installering og lading av elektriske biler i borettslag og eierseksjonssameier, jf borettslagsloven § 5-11 a) og eierseksjonsloven § 25 a). De nye reglene trer i kraft fra 1. januar 2021. Lovreglenes forarbeider er Prop. 144 L (2019-2020). Det er å merke at reglene både gjelder for elbiler og ladbare hybridbiler. Reglene er begrenset til å gjelde biler.

Et grunnleggende synspunkt bak de nye reglene er at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i sine vurderinger (RISE Rapport 2019:123) har lagt til grunn at elbiler ikke medfører økt brannfare i et garasjeanlegg, så lenge lading skjer i samsvar med direktoratets regelverk.

Eiere med rett til å parkere på en bestemt plass

Eiere som har eksklusiv bruksrett til en bestemt parkeringsplass kan med samtykke fra styret sette opp et ladepunkt i tilknytning til denne plassen. En annen løsning krever avtale med den bruksberettigede. Styret må ha saklig grunn for å nekte samtykke. Reglene er utformet som en individualrett for eieren og det betyr at styrets muligheter til å anføre saklige grunner for å nekte er svært begrenset, jf om dette nedenfor. Generalforsamlingen og årsmøtet er oså bundet av dette.

Retten omfatter både eiere som har varig bruksrett og de som har midlertidig bruksrett. Kostnadene til anskaffelse og montering av selve ladepunktet skal betales av den enkelte eieren.

Eiere uten rett til å parkere på en fast plass

Eiere som har rett til å parkere på eiendommen, men uten fast plass, kan kreve at styret setter opp et ladepunkt slik at vedkommende får anledning til å lade bilen, men det er opp til styret å avgjøre hvor ladepunktet skal plasseres. Ladepunktet blir likevel ikke det private ladepunktet til vedkommende. Kostnader til anskaffelse og montering av selve ladepunktet blir felleskostnader i boligselskapet, men kostnaden skal bare utlignes på de eierne som har mulighet til å få en rett til å parkere en bil.