Andelseiere og seksjonseiere har rett til ladepunkt for elbil og hybridbil i borettslag og eierseksjonssameier – Del 2

Saklige grunner for å nekte samtykke til oppsetting av ladepunkt
Dersom det foreligger konkrete planer om eller det er etablert felles ladestasjoner vil ikke den enkelte eier kunne kreve at felleskapet betaler for ladeinfrastruktur for å kunne sette opp et privat ladepunkt på parkeringsplassen til eieren. Det må likevel vurderes konkret om det ladetilbudet boligselskapet tilbyr er godt nok til at styret har saklig grunn til å nekte etablering av privat ladestasjon. Den enkelte kan ikke forvente ubegrenset tilgang slik som med et privat ladepunkt, men tilgangen kan heller ikke være så sjelden at man ikke får ladet bilen tilstrekkelig for normal bruk. Dette setter krav til antall ladepunkter som må etableres.

Kravet om at det skal settes opp ladepunkter gjelder bare for areal som allerede er avsatt til parkeringsformål. Det innebærer at ingen kan kreve omdisponering av areal, for eksempel at grøntareal skal omdisponeres til parkeringsplass med ladepunkt. 

Styret kan også stille vilkår om bruk av en bestemt type ladeboks slik at det kan bygges ut et «smart» strømstyringssystem. Eierens individualrett omfatter ikke rett til å få en bestemt ladeboks, men et fungerende ladepunkt.

Reglene gjelder bare på boligselskapets eiendom. Det innebærer at reglene får anvendelse på areal som omfattes av en næringsseksjon i eiet eierseksjonssameie. Det avgjørende er at parkeringsarealet er etablert på boligselskapets gårds- og bruksnummer.  

Forholdet til personer med nedsatt funksjonsevne
Den som har installert ladepunkt på sin plass og som blir pålagt å bytte plass med en person med nedsatt funksjonsevne har krav på kompensasjon for dette. Dette på samme måte som den som får byttet til seg en plass med ladepunkt, må betale for at et tilsvarende ladepunkt blir satt opp på den plassen han gir fra seg (komm dep uttalelse 19/4647).

Kostnader med oppgradering av infrastruktur
Kostnader med oppgradering av infrastruktur for fremføring av strøm skal være fellesutgifter. Individualretten til å få et ladepunkt omfatter også slik oppgradering dette dersom det er nødvendig for å få ladepunktet til å bli operativt. Det gjelder slik som strømnett inn til boligselskapet og  føringsveier i boligselskapet for elektriske kabler for å muliggjøre installering og lading av selve ladepunktet.

Dersom kostnadene med å oppgradere strømnettet blir særlig kostbart kan styret avslå et krav om å etablere ladepunkt. Det kan gjelde dersom nettselskapet vil kreve anleggsbidrag for å oppgradere strømnettet. Halvparten av grunnbeløpet i Folketrygden på vedtakstidspunktet (ca kr. 50.000,-) i samlet økonomisk ansvar for den enkelte eieren vil være retningsgivende for når det foreligger saklig grunn til å nekte.  Ut fra andre relevante hensyn kan det foreligge saklig grunn til å nekte både dersom beløpet er både høyere og lavere enn beløpet. 

Andre relevante hensyn i vurderingen av om det samlet sett foreligger grunn til å nekte samtykke kan for eksempel være om boligselskapet har god eller dårlig økonomi, om tiltaket vil øke markedsverdien til eiendommen på en slik måte at det kommer alle beboerne til gode og om beboeren vil ha andre positive effekter av tiltaket. 

Det vil også være et relevant hensyn om strømnettet også må oppgraderes av helt andre grunner. Det vil kunne utgjøre saklig grunn til å kreve privat ladestasjon at det ikke finnes egnet plass til å sette opp ladepunkt på fellesarealet.

Disse kostnadene skal bare fordeles på de eierne som kan få nytte av at det blir tilrettelagt for elbillading. Det er ikke avgjørende om en eier har bil eller elbil, men om eieren har mulighet til å få en rett til å parkere en bil.

Kostnadene med forbruk av strøm
Strømkostnadene skal betales av den enkelte brukeren. I lovforarbeidene er det uttalt at det kan ordnes ved at det blir betalt et fast beløp hver måned eller ved at brukeren blir fakturert direkte for faktisk forbruk.

Den sjekklisten vi har laget skal omfatte både at en enkelt eier har krav på å etablere en ladestasjon og at boligselskapet må etablere slike. Sjekklisten omfatter alle former for ladbare biler.

Boligstyret.no har også laget forslag til kontraktsformular for avtale om montering og bruk av ladestasjon mellom boligselskapet og en bruker av ladestasjon