Relevante hensyn i vurderingen av om det foreligger vesentlig mislighold i boligselskaper

Borgarting lagmannsrett har avgjort en sak der noen nye hensyn i vurderingen av om det kan foreligge vesentlig mislighold blir beskrevet. Saken gjaldt en andelseiers opptreden til ulempe og sjenanse for andre i et bygg fra 1970-tallet med ettroms-leiligheter på ca. 20 kvadratmeter. Lagmannsretten uttalte for det første at beboerne måtte forvente å høre lyder også fra enkelte vanlige, daglige aktiviteter i naboleilighetene. Lagmannsretten viste for det annet til at tidsnære, skriftlige nedtegnelser etter omstendighetene kan ha større vekt enn senere forklaringer gitt etter at det oppsto tvist. Erindringene flere år i etterkant av hendelsene kan f. eks. være preget av feilkilder og opplevelse av konflikt. Lagmannsretten viste for det tredje til at det kan ha betydning hvor mange personer som den det gjelder har vært og er i konflikt med, samt konfliktnivået i de enkelte episodene. Lagmannsretten bemerket at utskjelling og bruk av ukvemsord mv. er ubehagelig for den som rammes, og utgjør en belastning når dette blir gjentatt over tid. Belastningen blir forsterket når også andre kan høre de nedsettende kommentarene. Samlet sett fant lagmannsretten det bevist at handlingene som var forøvet innebar vesentlig mislighold som ga grunnlag for pålegg om tvangssalg etter borettslagsloven § 5-22 (dommen er inntatt i lovdata med referanse LB-2019-190852.