Juridiske personers rett til å eie aksjer i boligaksjeselskaper

I en avgjørelse fra Gulating lagmannsrett drøfter lagmannsretten om juridiske personer kan eie aksjer i boligaksjeselskaper. Borettslagsloven § 4-1 om at kun fysiske personer kan være andelseiere, gjelder ikke for boligaksjeselskaper. Borettslagsloven kapittel 5 gjelder for boligaksjeselskap, jf. borettslagsloven § 1-4 annet ledd. Det følger av borettslagsloven § 5-1 at hver andel gir enerett til å bruke en bolig i laget og til å benytte fellesareal og denne bestemmelsen må forstås slik at den oppstiller et forbud mot at noen kan eie en aksje i et boligaksjeselskap uten at det er knyttet borett til aksjen. Bestemmelsen kan derfor innebære et forbud mot at juridiske personer eier aksjer i boligaksjeselskaper.