Vilkår for at et vedtak er ugyldig som følge av myndighetsmisbruk

Hvorvidt et vedtak er egnet til å krenke likhetsprinsippet og/eller vinningsformålet vil kunne avhenge av om krenkelsen vesentlig og hvis så er tilfelle, om krenkelsen likevel er saklig begrunnet. Formålet med reglene er å ramme de vedtak  som savner et «forsvarlig og saklig grunnlag», jf. herunder for aksjeloven § 5-21; Ot.prp.nr.19 (1974–1975) s. 134-135 og 111-112 (forarbeid til aksjelovens av 1976 § 9-16, en regel som ble videreført i aksjeloven av 1997 § 5-21). Bestemmelsen retter seg i første rekke mot disposisjoner som innebærer et misbruk av beslutningskompetanse. Betydningen av begrepet «egnet til» er et vedtak kan bestrides straks vedtaket er fattet

Virkningen av at et vedtak er egnet til å innebære misbruk av beslutningskompetanse er at ingen er forpliktet til å gjennomføre vedtaket., jf for boligaksjeselskaper aksjeloven § 6-28 annet ledd. At der vanskelig, eller umulig, å gjennomføre en generalforsamlingsbeslutning medfører ikke i seg selv at vedtaket som er fattet er ugyldig. Dersom vedtaket ikke kan gjennomføres på en lovlig måte, må det være tilstrekkelig til å konstatere at vedtaket er i strid med loven. Redegjørelsen følger av drøftelsene i dom inntatt med lovdatareferanse LG-2020-42398.