ANVENDELSE AV REGLENE OM SELVHJELPSVEDLIKEHOLD I EIERSEKSJONSLOVEN

I en tidligere nyhetsmelding har vi beskrevet reglene i den nye eierseksjonsloven av 16. juni 2017 nr. 65 som trer i kraft far 1. jnauar 2017; om seksjonseierens rett til selvhjelpsvedlikehold dersom sameiet misligholder sin plikt til vedlikehold på en slik måte at det oppstår fare for skade eller ødeleggelse på sameiets eiendom.

I forarbeidene til den nye eierseksjonsloven er det uttalt at en seksjonseier kan gå til domstolene for å få dom for at sameiet skal gjennomføre vedlikehold dersom sameiet ikke er enig i at sameiet har misligholdt sin vedlikeholdsplikt.

Det ovenstående er selvsagt, men dersom velger å gjennomføre vedlikeholdet selv og sameiet ikke akspetere dette må seksjonseieren gå til søksmål for domstolene med krav om dom for at seksjonseieren var berettiget til å utføre vedlikeholdet. Det er da mer problematisk at forarbeidene gir uttrykk for at seksjonseieren i et slikt tilfelle “antagelig” kan kreve refundert utgiftene som overstiger denne seksjonseierens andel. Vi skulle tro dette uten tvil var tilfelle. Når det tilsynelatende er slik må seksjonseieren i et slikt tilfelle også passe på å sørge for at søksmålet også omfatter krav på dekning av disse utgiftene