SEKSJONSEIER HAR RETT TIL SELVHJELPSVEDLIKEHOLD NÅR SAMEIET FORSØMMER SIN VEDLIKEHOLDSPLIKT

Det har vært usikkert om en seksjonseier har rett til å utføre vedlikehold som sameiet skulle ha utført. I eierseksjonsloven av 16. juni 2017 nr. 65 som trer i kraft 1. januar 2018 er det tatt inn en regel som på bestemte vilkår gir en seksjonseier rett til å utføre slikt selvhjelpsvedlikehold.

Retten til selvhjelpsvedlikehold er for det første betinget av at sameiets mangelfulle vedlikehold av fellesareal står i fare for å påføre eiendommen skade eller ødeleggelse. Det kan være usikkert om dette vilkåret er oppfylt og det kan være hensiktsmnessig å konsultere en bygningsteknisk sakkyndig før tiltak utføres.

For det annet gjelder retten bare tiltak som medfører nødvendige kostnader. Dette kravet kan skape vurderingsproblemer dersom skade eller ødeleggelse kan avverges med forskjellige tiltak. Et tiltak som er mer kostbart kan sørge for en løsning som er mer varig enn en annen løsning.

For det tredje er det et vilkår at de øvrige seksjonseierne varsles. Dette gjelder med mindre det foreligger særlige grunner som gjøre det rimelig å unnlate å varsle. Lovens ordlyd er her mangelfull etter vårt skjønn. For det første er det i praksis umulig å varsle alle seksjonseierne i store sameier. Dette kravet gjør at det i praksis tilsynelatende blir umulig å benytte regelen. Det er bare dersom det forleigger særlige grunner knyttet til skaden eller ødeleggelsen at varsling kan unnlates. Det at det er mange seksjonseiere i sameiet er ingen unnlatelsesgrunn.

Det er altså bare der det foreligger en særlig grunn knyttet til faren for skade eller ødeleggelse at varsel kan unnlates. Det innebærer i praksis at det bare er i de tilfeller det er umiddelbar fare for skade eller ødeleggelse at regelen kan komme til anvendelse. Dersom en seksjonseier ser at det renner vann ned i en parkeringskjeller og det skyldes vannskade i en leilighet gir bestemmlesn ingen hjemmel for å utføre tiltak. Skaden eller ødeleggelsen skyldes ikke mangelfullt vedlikehold av fellesareal.