SEKSJONSEIERNE HAR ANSVAR FOR SKADER ETTER KONTROLLANSVARSREGLENE

Vi har ikke regler om seksjonseiernes ansvar for å yte erstatning ved skader i den gjeldende eierseksjonsloven av 1997. Det får vi i § 34 i eierseksjonsloven av 16. juni 2017 nr. 65 som trer i kraft fra 1. Januar 2018.

En seksjonseier som ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt skal erstatte det tapet dette påfører andre seksjonseiere. Dette gjelder både skader som rammer andres bruksenhetre og skader som rammer bygninger, fellesarealer og annet som sameiet skal utbedre.

Seksjonseieren er likevel ikke erstatningsansvarlig dersom seksjonseieren kan sannsynliggjøre at tapet skyldes en hindring utenfor seksjonseierens kontroll og det ikke er rimelig å regne med at seksjonseieren skulle ha regnet med hindringen, overvunnet den eller unngått følgene av den.

Seksjonseieren er heller ikke ansvarklig for tapet dersom tapet skyldes en tredjeperson som seksjonseieren har engasjert og seksjonseieren kan sannsynligjøre at tapet skyldes en hindring også utenfor tredjepersons kontroll og det ikke er rimelig å forventet at tredjepersonen skulle ha regnet med hindringen, overvunnet den eller unngått følgene av den.

I tillegg kommer at en seksjonseier bare er ansvarlig form indirekte tap i den utstrekning det kan sannsynliggjøres at seksjonseieren har opptrådt uaktsomt. Spørsmålet om indirekte tap vil bli behandlet i en annen nyhetsmelding.

Erstatningsansvaret omfatter etter § 36 likevel ikke upåregnelig tap eller tap som kunne vært unngått gjennom rimelige tiltak. Erstatningsansvaret kan også bli redusert dersom det vil virke urimelig overfor den ansvarlige. Ved vurderingen av dette skal det legges vekt på tapets størrelse sammenlignet med det det tap som vanligvis oppstår i lignende tilfeller og forholdene ellers. I denne vurderingen må de rettsreglene som allerede er utviklet gjennom lang tid komme til anvendelse.

I tillegg kommer at en ny seksjonseier er etter loven § 34 nest siste ledd likevel ikke er ansvarlig for tap som skyldes mangelfullt vedlikehold den tidligere eieren skulle ha utført. Den nye eieren er med andre ord bare ansvarlig for tap som skyldes eget manglende vedlikehold.