SAMEIETS ERSTATNINGSANSVAR FOR MANGELFULLT VEDLIKEHOLD

Den gjeldende eierseksjonsloven har ingen regler om hvilke rettigheter seksjonseierne har dersom sameiet misligholder sitt vedlikeholdsansvar. Vi får regler om dette i § 35 i eierseksjonsloven av 16. juni 2017 nr. 65 som trer i kraft fra 1. januar 2018.

Når sameiet ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt skal sameiet erstatte det tapet dette påfører seksjonseiere.

Erstatningsansvaret omfatter etter § 36 likevel ikke upåregnelig tap eller tap som kunne vært unngått gjennom rimelige tiltak. Erstatningsansvaret kan også bli redusert dersom det vil virke urimelig overfor den ansvarlige. Ved vurderingen av dette skal det legges vekt på tapets størrelse sammenlignet med det det tap som vanligvis oppstår i lignende tilfeller og forholdene ellers. I denne vurderingen må de rettsreglene som allerede er utviklet gjennom lang tid komme til anvendelse.
Sameiet er likevel ikke erstatningsansvarlig dersom sameiet kan sannsynliggjøre at tapet skyldes en hindring utenfor sameiets kontroll og det ikke er rimelig å regne med at sameiet skulle ha regnet med hindringen, overvunnet den eller unngått følgene av den.

Sameiet er heller ikke ansvarklig for tapet dersom tapet skyldes en tredjeperson som sameiet har engasjert og sameiet kan sannsynligjøre at tapet skyldes en hindring også utenfor tredjepersons kontroll og det ikke er rimelig å forventet at tredjepersonen skulle ha regnet med hindringen, overvunnet den eller unngått følgene av den.

I tillegg kommer at en sameiet bare er ansvarlig form indirekte tap i den utstrekning det kan sannsynliggjøres at sameiet har opptrådt uaktsomt. Spørsmålet om indirekte tap vil bli behandlet i en annen nyhetsmelding.

Krav om erstatning skal rettes mot styret og krav på erstatning er en felleskostnad i sameiet.