ERSTATNING FOR INDIREKTE TAP I EIERSEKSJONSSAMEIER

I eierseksjonsloven av 16. juni 2017 nr. 65 § 36 som trer i kraft fra 1. januar 2017 er det tatt inn bestemmelser i § 34 og § 35 om erstatning for indirekte tap. Bestemmelser om at seksjonseier og sameiet bare er ansvarlig for indirekte tap i den utstrekning det kan sannsynligjøres at seksjonseieren, henholdsvis sameiet, har opptrådt uaktsomt.

Som indirekte tap regnes tap i næring, tap som følge av skade på annet enn bruksenheten og vanlig tilbehør til denne. Det er mulig denne regelen passer når vi skal vurdere seksjonseierens ansvar for indirekte tap, men ikke når vi skal vurdere sameiets ansvar for indirekte tap. Dersom alt annet enn skade på bruksenheten skal regnes som indirekte tap vil, all skade på fellesareal regnes som indirekte tap og det kan vel ikke ha vært meningen.

Som indirekte tap regnes også tap som følge av at en del av en bruksenhet ikke kan brukes, for eksempel tapte leieinntekter. Utgifter til erstatningsbolig for beboere i en boligseksjon er likevel direkte tap. Dette er en bestemmelse som nok vil kunne åpne for mange konflikter. En leietaker vil kunne fremme krav om erstatningsbolig av seksjonseieren som har leiet ut seksjonen fordi sameiet skal rehabilitere baderommet i leiligheten, men seksjonseieren kan ikke kreve det samme tapet erstattet av sameiet.